اشیاء ساخته شده در سال ۱۹۵۰s

از اشیاء موجود، ۱ شیء در سال ۱۹۵۰s ساخته شده‌است.