اشیاء ساخته شده در سال ۱۹۴۰s

از اشیاء موجود، ۱ شیء در سال ۱۹۴۰s ساخته شده‌است.