اشیاء ساخته شده در سال ۱۹۳۰

از اشیاء موجود، ۲ شیء در سال ۱۹۳۰ ساخته شده‌است.