اشیاء ساخته شده در سال ۱۳۸۴

از اشیاء موجود، ۲ شیء در سال ۱۳۸۴ ساخته شده‌است.