اشیاء ساخته شده در سال ۱۳۵۸

از اشیاء موجود، ۱ شیء در سال ۱۳۵۸ ساخته شده‌است.