اشیاء ساخته شده در سال ۱۳۵۴

از اشیاء موجود، ۲ شیء در سال ۱۳۵۴ ساخته شده‌است.