اشیاء ساخته شده در سال ۱۳۴۰

از اشیاء موجود، ۴ شیء در سال ۱۳۴۰ ساخته شده‌است.