اشیاء ساخته شده در سال ۱۳۳۹

از اشیاء موجود، ۲ شیء در سال ۱۳۳۹ ساخته شده‌است.