اشیاء ساخته شده در سال ۱۳۳۸

از اشیاء موجود، ۲ شیء در سال ۱۳۳۸ ساخته شده‌است.