اشیاء ساخته شده در سال ۱۳۱۴

از اشیاء موجود، ۲ شیء در سال ۱۳۱۴ ساخته شده‌است.