اشیاء ساخته شده در سال ۱۳۰۰

از اشیاء موجود، ۲ شیء در سال ۱۳۰۰ ساخته شده‌است.