اشیاء ساخته شده در سال ۱۲۰۰- ۱۵۰۰ پ.م.

از اشیاء موجود، ۱ شیء در سال ۱۲۰۰- ۱۵۰۰ پ.م. ساخته شده‌است.