اشیاء ساخته شده در سال ۱۳۱۰

از اشیاء موجود، ۱ شیء در سال ۱۳۱۰ ساخته شده‌است.