اشیاء ساخته شده در سال هزاره سوم پ.م.

از اشیاء موجود، ۱ شیء در سال هزاره سوم پ.م. ساخته شده‌است.