اشیاء ساخته شده در سال هزاره اول بعد از میلاد

از اشیاء موجود، ۱ شیء در سال هزاره اول بعد از میلاد ساخته شده‌است.