اشیاء ساخته شده در سال قاجاریان

از اشیاء موجود، ۵ شیء در سال قاجاریان ساخته شده‌است.