اشیاء ساخته شده در سال دوره قاجار

از اشیاء موجود، ۴ شیء در سال دوره قاجار ساخته شده‌است.