اشیاء ساخته شده در سال دهه ۶۰

از اشیاء موجود، ۱ شیء در سال دهه ۶۰ ساخته شده‌است.