اشیاء ساخته شده در سال دهه ۵۰

از اشیاء موجود، ۵ شیء در سال دهه ۵۰ ساخته شده‌است.