اشیاء ساخته شده در سال دهه ۳۰

از اشیاء موجود، ۳ شیء در سال دهه ۳۰ ساخته شده‌است.