اشیاء ساخته شده در سال بازسازی ۱۳۹۷

از اشیاء موجود، ۱ شیء در سال بازسازی ۱۳۹۷ ساخته شده‌است.