اشیاء ساخته شده در سال اوایل هزاره اول پ.م.

از اشیاء موجود، ۲ شیء در سال اوایل هزاره اول پ.م. ساخته شده‌است.