اشیاء ساخته شده در سال اوایل اسلام

از اشیاء موجود، ۱ شیء در سال اوایل اسلام ساخته شده‌است.