اشیاء متعلق به «آرسینه ماردیروسیان»

از اشیاء موجود، ۳ شیء متعلق به «آرسینه ماردیروسیان» است.