آجرها برای همیشه: نگاهی دیگر بر آجرهای لگو

" آجرها برای همیشه: نگاهی دیگر بر آجرهای لگو ". جهانگیر حسین پور. فصلنامه چهارباغ، س۳، ش۷ (پاییز و زمستان ۱۳۹۰): ۹۶ – ۹۹.

مروری بر تاریخچه لگو و محصولات گوناگون آن از زمان شروع فعالیت این شرکت در سال ۱۹۳۲ تا به حال.

Running sports | Air Jordan

راهنما
کتابخانه: