گذرگاه اسباب بازی: تاریخ اسباب بازی

" گذرگاه اسباب بازی: تاریخ اسباب بازی ". سمیه حجازی. فصلنامه چهارباغ، س۳، ش۷ (پاییز و زمستان ۱۳۹۰): ۵۶ – ۶۱. مصور (سیاه و سفید)

نگاهی روان‌شناسانه به بازی و اسباب بازی و تقسیم اسباب بازی ها به گونه‌های تقلیدی، حسی و حرکتی، و تجسمی فکری، بر اساس گونه‌های بازی. در ادامه نگاهی به سیر تاریخی اسباب بازی در تاریخ بشر دارد. ابتدا به طور ویژه به ایران باستان پرداخته و پس از آن سیر تاریخی اسباب بازی در جهان را در بازه‌های زمانی قبل از دوران مدرن، قرن ۱۹ و قرن ۲۰ تا رسیدن به تکنولوژی و صنعت و تاثیر آن در اسباب بازی‌ها بررسی کرده است. 

Nike footwear | Nike Air Jordan XXX Basketball Shoes/Sneakers 811006-101 Worldarchitecturefestival

راهنما