عروسکها و کاغذها

عروسکها و کاغذها

عروسکها و کاغذها. طرح و اجرا: لیلا فقهی، افسانه حاجعلی محمدی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۷۹. ۲۳ص.: مصور

روش ساخت عروسک‌های کاغذی با هر گونه کاغذ در هر شکل و اندازه.

راهنما
کتابخانه: