هدیه برای کودکان

"هدیه برای کودکان". حمایت کودکان، س۱، ش۴و۵ (مخصوص نوروز ۱۳۳۱): ۴۳-۴۵.

پیشنهادهایی برای خرید هدیه و اسباب بازی برای کودک که با سنتش سازگار باشد، اهمیت ساختن اسباب بازی برای کودک به دست والدین و پیشنهاد خرید کتاب برای هدیه به کودکان. 

راهنما
کتابخانه: