بازیهای محلی ایران برای کودکان و نوجوانان

بازیهای محلی ایران برای کودکان و نوجوانان

بازیهای محلی ایران برای کودکان و نوجوانان. فاطمه بدرطالعی، تصویرگر رودابه خائف، طراح گرافیک کورش پارسانژاد. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۸۶. ۸۸ص. مصور (رنگی)

معرفی ۳۷ بازی مناسب برای گروه‌های سنی مختلف از پیش دبستان تا دوره راهنمایی شامل مشخصاتی مثل، نوع بازی، تعداد بازیکنان، سن بازیکنان، وسایل بازی، محل بازی، هدف بازی و روش انجام بازی.  

Best Sneakers | Air Jordan

راهنما
کتابخانه: 
Taxonomy upgrade extras: