بازی و زندگی کودکان در دوره قاجار

دوره قاجار

کتاب‌های چاپ سنگی دوره قاجار از جنبه چگونگی زیست وزندگی کودک صحنه‌هایی دارند که آداب بازی، سنت‌های خانوادگی و رفتارهای اجتماعی را بازتاب می‌دهند. «مجلس عروسک بازی دختران در روز جمعه» نشان می‌دهد که برای عروسک بازی رفتارها یا نشست‌های گروهی دور سفره هم انجام می‌شده است. همچنین دختران جدای از پسران بازی می‌کرده‌اند، یا در بازی‌های پسران، نمونه‌هایی از بازی‌هایی که وارداتی بوده است، دیده می‌شود. برای نمونه در بازی که پسرانه » لعب الملوک « است، به سه عنصر رفتار دینی یعنی خواندن نماز، بازی کردن و تاریخ خواندن یکی از پسرها اشاره‌شده است. در کتاب » نخست نامه» مجموعه‌ای از بازی‌های بدنی و ازجمله توپ‌بازی یا فوتبال آمده است.

url clone | Air Jordan

راهنما