دیوار لوح های برجسته شخصیت های شاهنامه

لوح روایتهای قهرمانان شاهنامه

 

لوح روایتهای قهرمانان شاهنامه که کودکان را به همکنشی فرا میخواند.تصاویری از شاهنامه به صورت برجسنه و متحرک بر روی دیواری تعبیه شده اند تا کودکان با فعالیتی در حرکت دادن آنها سهیم شوند و همچنین در کنار آن تصاویر رنگارنگ عکسهای یادگاری خواهند گرفت.

 

 

 

bridge media | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf

راهنما