قاب‌ تصاویر کودکان در شاهنامه

قاب‌های تصاویر کودکان در شاهنامه

سروده‌های شاهنامه، اثر فردوسی بزرگ، بازتاب فرهنگ ایران از روزگاران اسطوره‌ها و افسانه‌ها تا آستانه تاریخ است. در میان این اثر بزرگ ملی، اما می‌توان جابه‌جا چهره‌هایی از کودک و فرهنگ کودکی را دید و شناسایی کرد که به گسترش دانش ما از نگرش نیاکان به کودکی و کودکان کمک می‌کند.

کودکان در شاهنامه

کودکان در شاهنامه

 

راهنما