افسانه درخت آسوریک در کنار ساحل رود فرات

درخت آسوریک

درخت آسوریک (افسانه درخت خرما و بزی)کهن‌ترین متن ادبی کودکان ایران است که دیرینگی آن نزدیک به سه‌هزار سال می‌رسد. این افسانه نوشتاری، نشانه‌ای آشکار از پیشینه و تاریخ ادبیات کودکان و پیوند آن با آموزش به کودکان است.

 

 

 

راهنما