اشیاء موجود در «دنیای زنان در عصر قاجار»

از اشیاء موجود، ۶ شیء در «دنیای زنان در عصر قاجار» موجود است.

هدف اساسی این آرشیو فائق آمدن بر خلاء چشمگیری است که در زمینه پژوهشها و دانش در باره دوران قاجار موجود است. با استفاده از تکنولوژی جدید و از راه دیجیتالی کردن و ارائه یک وبسایت جامع، این طرح می کوشد تا این خلاء تاریخ نگاری را جبران کند، بر محدودیتهای ناشی از پراکندگی جغرافیایی و قبضه ملکی فائق آید و مجموعه ارزشمندی از تصاویر دیجیتالی نوشته ها و عکس ها و دیگر منابع را که در حال حاضر در مکان های مختلف و نزد صاحبان متعدد پراکنده است در یک جا و به شکل ذخیره ای جستجوپذیر فراهم آورد.

در سال ۲۰۰۹، «دنیای زنان در عصر قاجار» آغاز به کار کرد. محتویات این آرشیو شامل:  مکتوبات منثور و منظوم، از جمله نامه ها، مقالات، سفرنامه ها و رساله ها، نشریات زنان؛ قباله ها از جمله نکاح نامه، پشه نامه، صلح نامه، وکالت نامه، وقفنامه؛ آثار هنری، ازجمله نقاشی، سوزن دوزی و خطاطی عکس ها؛ اشیاء زندگی روزمره؛ تاریخ شفاهی است. کتابخانه دانشگاه هاروارد میزبان وبسایت «دنیای زنان در عصر قاجار»، است.

منظور از اطلاعات فیلد مکان نگهداری در مورد اطلاعات این وب سایت، مکان نگهداری اطلاعات اشیا است. بدیهی اشیا نزد مالکین آن ها است که در ایران، امریکا، و دیگر کشورها هستند.

نشانی:

http://www.qajarwomen.org/fa/index.html