اشیاء موجود در «گنجینه اردکان»

از اشیاء موجود، ۹ شیء در «گنجینه اردکان» موجود است.

این موزه در سال ۱۳۷۰ به همت علی سپهری اردکانی با نام موزه مردم شناسی اردکان افتتاح گردید. سپس توسعه یافت و بخش های فرهنگی، گیاه شناسی، جانور شناسی، باستان شناسی و هدایا به آن اضافه شد. اکنون نیز بخش اسناد و "موزه کودک" درحال آماده شدن است.