اشیاء موجود در «کاخ موزه گرگان»

از اشیاء موجود، ۵ شیء در «کاخ موزه گرگان» موجود است.

کاخ موزه گرگان در فروردین ماه ۱۳۴۳ افتتاح شد. در ابتدا این موزه با چیدمان ۳۷ قلم شی فرهنگی- تاریخی توسط محسن پیرامون کار خود را آغاز نمود و تا پایان سال ۱۳۶۱ تعداد اشیاء به ۱۵۲ قلم رسید. این موزه در سال ۱۳۶۱خورشیدی به دلایل نامعلوم تعطیل شد و قسمت عمده ای از اشیاء آن از هزاره پنجم ٔ م. تا دوره اسلامی به مرکز استان مازندران(ساری)انتقال داده شد. در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ کاخ موزه گرگان  دوباره بازگشایی شد. مجموعه این کاخ موزه شامل معرفی مشاهیر و اشیای کاخ سلطنتی است.

نشانی:
گرگان. پارک شهر.

gorganpalacemuseum.blogfa.com