اشیاء موجود در «موزه گرگان»

از اشیاء موجود، ۱ شیء در «موزه گرگان» موجود است.

موزه گرگان در اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ در کاخ سلطنتی پارک شهر (کاخ موزه) افتتاح شد. این موزه با ۱۵۲ قلم اشیاء باستانی، تا سال ۱۳۶۱دایر بود. ساختمان فعلی موزه گرگان در سال ۱۳۵۵به عنوان موزه سنگ قبر افتتاح شد و در بهمن ماه ۱۳۶۷ با افزودن اشیاء باستان شناسی و مردم شناسی که از نقاط مختلف استان بدست آمده بود به صورت موزه منطقه ای در آمد و در آن زمان بعنوان تنها موزه گرگان و موزه منطقه ای شمال کشور .

نشانی:
گرگان . خیابان شهداء . جنب امامزاده عبدالله