اشیاء موجود در «موزه نیم قرن کودکی در دوران معاصر»

از اشیاء موجود، ۱۵ شیء در «موزه نیم قرن کودکی در دوران معاصر» موجود است.

 بنای این موزه، در بخش مرکزی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد قرار گرفته است. این ساختمان اقامتگاه تابستانی لیلا دختر محمدرضا پهلوی بود و جدیدترین ساختمان مجموعه بشمار می رود. از سال ۱۳۸۹ این ساختمان به موزه " نیم قرن کودکی در دوران معاصر" تغییر کاربری داده است.

نشانی:

تهران. مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد