اشیاء موجود در «موزه میراث روستایی گیلان»

از اشیاء موجود، ۵ شیء در «موزه میراث روستایی گیلان» موجود است.

Guilan Rural Heritage Museum

موزه‌های روستایی، زیرمجموعه‌ی موزه های فضای باز است که جلوه تمدن و فرهنگ روستایی را در محیط طبیعی باز می‌نمایانند. موزه‌های روستایی با انتقال آثار و بناها با مقیاس واقعی و قرارگیری در بستری مشابه وضعیت اولیه، شکل می‌گیرند. موزه‌ی میراث روستایی گیلان در زمینی به مساحت حدود ٢٦٣ هکتار، در پارک جنگلی سراوان، در دست اجراست. فکر تأسیس این موزه برای نخستین بار پس از زمین لرزۀ خرداد ١٣٦٩ گیلان- زنجان، که روند تخریب بناهای سنتی را شدت بخشید، توسط دکتر محمود طالقانی شکل گرفت. بر پایه‌ی مطالعاتی که با هدف شناسایی ویژگی‌های فرهنگی – معماری روستاهای گیلان انجام شد، ٩ حوزه‌ی فرهنگی - معماری در گیلان شناسایی شده‌اند. هر یک از این حوزه‌ها با بازسازی یک روستا در محل موزه معرفی می‌گردند. که این حوزه ها شامل:

١) روستای جلگه‌ی شرق؛ ٢) روستای جلگه‌ی مرکز؛ ٣) روستای جلگه‌ی‌غرب؛٤) روستای کوهپایه‌ی غرب؛ ٥)روستای کوهستان غرب

٦) روستای کوهپایه‌ی شرق؛ ٧) روستای کوهستان شرق؛٨)  روستای ساحل غرب؛ ٩) روستای ساحل شرق

 

نشانی:
پارک جنگلی سراوان، واقع در کیلومتر ١٨ جادۀ رشت- تهران
gecomuseum.com