اشیاء موجود در «موزه ملی ایران»

از اشیاء موجود، ۳۴ شیء در «موزه ملی ایران» موجود است.

موزه ملی ایران شامل دو ساختمان مجزا به نام های موزه ایران باستان (تاریخ تاسیس ۱۳۱۶ هجری شمسی) و موزه دوره اسلامی (تاریخ تاسیس ۱۳۷۵ هجری شمسی) است که بخش های اصلی آن شامل: بخش هاي پیش از تاریخ، تاریخی، اسلامی، مهر و سکه، مرمت، بخش کتیبه ها است.


نشانی:
تهران، خيابان امام خميني - نبش خيابان ۳۰ تير
nationalmuseumofiran.ir