اشیاء موجود در «موزه فرهنگ کوئکی»

از اشیاء موجود، ۱ شیء در «موزه فرهنگ کوئکی» موجود است.