اشیاء موجود در «موزه تاریخ شهر ساری (خانه كلبادی)»

از اشیاء موجود، ۳ شیء در «موزه تاریخ شهر ساری (خانه كلبادی)» موجود است.

موزه تاریخ شهر ساری در عمارت منوچهر خان کلبادی، متعلق به اواخر دوره قاجار، واقع شده است. این اثر در تاریخ ۹ آبان ۱۳۷۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. مجموعه موزه ای ساری از تركيب سه بنای خانه رمدانی، حمام وزيری و آب‌انبار نو كه در يك كوچه واقع هستند، در سه بخش تقريبا مستقل راه اندازی شده است.  ۷ هزار شی در گنجينه استان مازندران ساماندهی شده است كه در اين موزه به نمايش دآمده است.

نشانی:

ساری. محله آبانبار نو