اشیاء از جنس «گلیم»

در ساخت ۲ شیء از «گلیم» استفاده شده‌است.