اشیاء از جنس «گرافیت»

در ساخت ۵ شیء از «گرافیت» استفاده شده‌است.