اشیاء از جنس «چوب پنبه»

در ساخت ۱ شیء از «چوب پنبه» استفاده شده‌است.