اشیاء از جنس «پوست ذرت»

در ساخت ۳ شیء از «پوست ذرت» استفاده شده‌است.