اشیاء از جنس «پوست»

در ساخت ۳ شیء از «پوست» استفاده شده‌است.