اشیاء از جنس «پارچه کتان»

در ساخت ۸ شیء از «پارچه کتان» استفاده شده‌است.