اشیاء از جنس «پارچه- پر»

در ساخت ۱ شیء از «پارچه- پر» استفاده شده‌است.