اشیاء از جنس «پارچه مخمل»

در ساخت ۶ شیء از «پارچه مخمل» استفاده شده‌است.